Special Manuscripts2

Art Themes77

MixedNote

Notes that are difficult to classify. Examples are: wäräda Ganta ʾAfäsum, ṭabiya Bǝkot, qušät Bet Mäḵaʿ, Däbrä Sahǝl Qǝddus Mikaʾel Bet Mäḵaʿ, DSM-002, f. 23v: ዛቲ፡ መጽሐፍ፡ ሰርጸ፡ አረጋዊ፡ ዘተሣጣ፡ በዝጠኝ፡ ሻማ፡ ከመ፡ ትኵኖ፡ መርሃ፡ መንግሥተ፡ ሰማያት፡ ምስለ፡ ጻድቃን፡ ቡሩካን፡ ወከመ፡ ታብኦ፡ ውስታ፡ ገነተ፡ ትፍሥሕት፡ ማኀደረ፡ ሕይወት፡ ወብርሃን፡ ምስለ፡ አቡሁ፡ ዘርአ፡ ክርስቶስ፡ ወእሙ፡ ወለተ፡ ማርያም፡ ወብእሲቱ፡ ዓመተ፡ ማርያም፡ ወወሉዱ፡ ገብረ፡ እግዚአብሔር። ተሣይጦኒ፡ ወሀቦ፡ ለቅዱስ፡ ሚካኤል፡ ቤተ፡ መካዕ፡ በዘመነ፡ ንጉሥ፡ ተስፋ፡ ማርያም፡ ከመ፡ {ይኵኖ} መድኀኒተ፡ ሥጋ፡ ወነፍስ፡ ምስለ፡ አኃዊሁ፡ ካህናተ፡ ዛቲ፡ መቅደስ፡ ክልልተ፡ ግርማ፡ ወሞገስ። አንትሙ፡ ካህናተ፡ ወዲያቆናት፡ ኢተርስእዎ፡ በጊዜ፡ ቀኖና፡ ወጸሎት፡ ፩፩አቡነ፡ ዘበሰማያት።; Gulo Maḵadā, Qarsabar Qǝddus Mikāʾel, QSM-024, f. 127vb: ለዝድርሳን፡ ወሀቦ፡ ራስ፡ ስብሐት፡ ለሚካኤል፡ ቀርሰ፡ በር፡ ዘተሰየጦ፡ በንዋዩ፡ ከመ፡ ይኩኖ፡ መርኃ፡ ለመንግሥተ፡ ሠማያት፡ ወምስለ፡ ብእሲቱ፡ ወለተ፡ ማርያም፡ ለዓለም፡ ዓለም፡ አሜን። ምስለ፡ እሙ፡ ወለተ፡ ሥላሴ፡ ወአቡሁ፡ ወልደ፡ አረጋዊ፡ ወወልደ፡ ገብረ፡ ሕይወት፡ ዘሰረቆ፡ ወዘፈሐቆ። በስልጣነ፡ ጴጥሮስ፡ ወጳውሎስ፡ ውጉዘ፡ ለይኩን።; wäräda Gulo Mäkäda, ṭabiya Šäwit Lämläm, qušät ʾAgärhǝse, ʾAgärhǝse ʾAbunä Mamas, AQM-001, f. 39vb: : ዛቲ፡ መጽሐፍ፡ ዘአቡነ፡ ማማስ፡ መምሕረ፡ ሃይማኖት፡ ዘተጽሕፈት፡ በዘመነ፡ ንጉሥነ፡ ተክለ፡ ጊዮርጊስ፡ ወበዘመኑ፡ መስፍን፡ ወልደ፡ ልዑል፡ ሊቀ፡ መኳንንት፡ ወመሳፍንት፡ ይትቀጸል፡ ዕድሜ፡ ዘሄኖክ፡ አዝማናት። ወበአይኑ፡ ኢይርአይከ፡ ሞት። ለዓለመ፡ ዓለም፡ አሜን፡ ዘወሀበ፡ ገራውሕተ፡ ለቤተ፡ ክርስቲያንሂ፡ ወለካህናት፡ ክልኤ፡ ክፍል፡ ለግብር፡ ወ፩ክፍል፡ ለአቡነ፡ ማማስ፡ ወለካናት፡[sic] ይኩኖ፡ መርሐ፡ በመ[fol. 40ra]ንግሥተ፡ ሰማያት፡ ለዓለመ፡ ዓለም፡ አሜን።; wäräda Ganta Afäšum, ṭabiya Gullat, qušät Mäḵodʿä, Mäḵodʿä Däbrä Gännät Kidanä Mǝḥrät, GKM-011; wäräda Ganta Afäšum, ṭabiya Gullat, qušät Mäḵodʿä, Mäḵodʿä Däbrä Gännät Kidanä Mǝḥrät, GKM-009; Gulo Maḵadā, ʿĀddi Qolqʷāl Giyorgis, AQG-012, f. 3v.

There are 0 resources that contain the exact keyword: MixedNote
id title type
show hints