Special Manuscripts2

Art Themes77

Guarantors List

Lists of individuals, sometimes independent from any other note or context, but with the word wās/wāḥəs used to describe their role. Sometimes a list of guarantors/witnesses may be included in an acquisition note; normally into a litigation/reconciliation record. Examples are: Bǝḥerāwi Kǝllǝlāwi Mangǝśti Tǝgrāy, Dabra Dāmmo ʾAbuna ʾAragāwi, DD-019, f. 1r: ዋና፡ አባ፡ ጽጌ፡ አረጋዊ፡ ዋሕስ፡ አባ፡ አሥራተ፡ ማርያም። ለሰሎሞን፡ ዋሕሱ፡ አባ፡ ጽጌ፡ አረጋዊ፡; wäräda Saʿsiʿ Ṣäʿada ʾƎmba, ṭabiya Säwnä, qušät Säwnä, Säwnä Maryam, SDSM-002, f. 149b: የብርሸ፡ ዋኅስ፡ ንሻይ፡ መድኅን፡ ኽለቴ፡ ተጠለልፍዋል፡ የመረሳ፡ ዋስ፡ ዳስያ፡ ዓይኔ። የወ[ን]ድሙ፡ የሐጎስ፡ ዋስ፡ መረሳ፡ የተስፋይ፡ ዋስ፡ አቶ፡ ገብረ፡ ሕይወት። የረዳ፡ ዋስ፡ ብሩ፡ ተስፋይ። የአቶ፡ ዳስታ፡ ; wäräda Ganta ʾAfäšum, ṭabiya Hädǝnnät, qušät Soṭa, Soṭa Däbrä Sälam Qǝddus Mikaʾel, SDM-001, f. 156v.

There are 1 resources that contain the exact keyword: GuarantorsList
id title type
BAVet66 Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana, Aeth. 66 mss
show hints