Special Manuscripts2

Art Themes77

More then 1 Genealogy

It can be a separate genealogy of local lineages or ruling families or individual rulers; it can be a genealogy of the owner/donor of the book, independent or included in another note (frequently in a donation note). Examples are: Gulo Maḵadā, ʿĀddi Qolqʷāl Giyorgis, AQG-003, f. 7v: ከመ፡ ኢይትረሥዖ፡ ደቂቀ፡ ስንበት። ወልደ፡ ደመና፡ በድኅሬ፡ ሰሙኤል፡ በድ፡ ተጠምቃይ፡ በድኅ፡ ወልደ፡ ጴጥሮስ፡ በድኅ፡ ወልደ፡ ጐሪጽ፡ በድ፡ ብርሃና፡ በድኅ፡ ገብረ፡ መስቀል፡ በድ፡ ወልደ፡ ፍሥሓ፡ በድ፡ ፍሬ፡ ሕይወት፡ በድኅ፡ እንድርያስ፡ በድ፡ ጴጥሮስ፡ በድ፡ ብእሴ፡ በድ፡ ምሑር፡ በድኅ፡ ወልደ፡ አይዶሌ፡ በድ፡ ወልደ፡ ዓሊ፡ በድ፡ መናይ፡ በድኅ፡ ኬረ፡ እግዚእ፡ በድ፡ ተክለ፡ ሥሉስ፡ በድ፡ ወልደ፡ ቈፃይ፡ በድ፡ ወልደ፡ ራእስ፡ በድ፡ አብርሃመ፡ በድ፡ ገብረ፡ ሥላሴ፡ በድ፡ ስዩም፡ እስጢፋኖስ፡ በድ፡ ሱም፡ ርባ፡ በድ፡ ኅሥዩም፡ ቴዎድሮስ፡ በድ፡ አባ፡ አውያት፡ በድ፡ ዕቁብ፡ በድ፡ [n.l.] በድ፡ መረኬ፡ በድ፡ ዓረይ፡ በድ፡ ገብረ፡ ክርስቶስ፡ በድ፡ ካባዕ።; wäräda Saʿsi Ṣaʿda Emba, ṭabiya Wälwalo, qušät Mäydo, Wälwalo Däbrä Bǝrhan Qirqos, WQ-002, f. : ከዚህች፡ መጽሐፍ፡ ያጸፍኋቸው፡ ልጆቸ፡ በኋላም፡ ክፋት፡ ከአገኘኝ፡ ተረግዘው፡ ኑረው፡ የተወለዱ፡ ልጆቸ፡ ዘመ[…]ትም፡ ሁሉ፡ ጠይማን፡ ሐራ፡ አውጥቻት፡ አለሁ: ብትወድ፡ ከልጆቸ፡ ጋራ፡ ትቀመጥ፡ አመታቴን፡ እየጠበቀች፡ ከልጆችዋ፡ ጋራ፡ የዚህን፡ ሁሉ፡ የተቈጠረ፡ ወላጅ፡ እራስ፡ ጊዮርጊስ፡ ናቸው። እራስ፡ ጊዮርጊስም፡ እራስ፡ ዘርዓት፡ ይወልዳሉ፡ እራስ፡ ዘርዓትም፡ ዓምዶምን፡ ይወልዳሉ፡ ዓምዶም፡ አቶ፡ ሀጎስን፡ ይወልዳሉ፡ ሀጎስ፡ ገብረ፡ መስቀልን፡ ይወልዳሉ፡ ገብረ፡ መስቀልም፡ ብላታ፡ ካሳን፡ ይወልዳሉ፡ ብላታ፡ ካሳም፡ ብዋልታኡን፡ ዘርአትን፡; wäräda Ganta Afäšum, ṭabiya Bukot, qušät Nǝḥbi, Nǝḥbi Qǝddus Mikaʾel, NSM-005.

There are 8 resources that contain the exact keyword: Genealogy
id title type
GAet7 Grottaferrata, Exarchic Greek Abbey of St. Mary of Grottaferrata, Crypt. Aet. 7 mss
BNFet137 Paris, Bibliothèque nationale de France, BnF Éthiopien 137 mss
BNFet160 Paris, Bibliothèque nationale de France, BnF Éthiopien 160 mss
BNFet50 Paris, Bibliothèque nationale de France, BnF Éthiopien 50 mss
ESagm008 Gulo Maḵadā, ʾAgamyo Qǝddus Mikāʾel, AGM-008 mss
DW03 Goǧǧām, Dabra Warq, DW 03 mss
BLorient507 London, British Library, BL Oriental 507 mss
IVorlov20 Saint Petersburg, Institut Vostočnyh Rukopisej Rossijskoj Akademii Nauk, IV Orlov20 mss
show hints